MagicLen

內容

如何安裝Ubuntu Server 20.04來架設伺服器?

把Ubuntu打造成macOS─MacBuntu 18.04

在Ubuntu Server安裝i3視窗管理器,讓Ubuntu Server擁有極輕量的視窗圖形介面

萌化黑嘛嘛的Ubuntu-moebuntu 18.04

使用Ubuntu Server架設LDAP伺服器

使用Ubuntu Server架設電子郵件(E-mail)伺服器

使用Ubuntu Server架設DHCP伺服器

Ubuntu Server 如何永久儲存iptables的設定?

Ubuntu Server 如何開啟或取消自動更新?