MagicLen

內容

有損音訊壓縮格式大比拼─MP3、Ogg、AAC、HE-AAC、HE-AACv2、Opus究竟誰才是王者?

在Linux上使用FDK AAC將音樂轉成M4A(AAC、HE-AAC、HE-AACv2)格式

  • 1