MagicLen

內容

有損音訊壓縮格式大比拼─MP3、Ogg、AAC、HE-AAC、HE-AACv2、Opus究竟誰才是王者?

如何在Linux下編譯並安裝Fraunhofer FDK AAC?

如何在Linux下編譯並安裝FAAC?

  • 1