標籤:MPEG

在Linux上使用FDK AAC將音樂轉成M4A(AAC、HE-AAC、HE-AACv2)格式

如何在Linux下編譯並安裝Fraunhofer FDK AAC?

在Linux上使用FAAC將音樂轉成M4A(AAC)格式

如何在Linux下編譯並安裝FAAC?

  • 1